Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvénynek (Info tv.) és az EU 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) történő megfelelés biztosítása érdekében, személyes adatok megbízásból történő feldolgozása vonatkozásában

Adatkezelő: Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft.

Székhelye: 1012 Budapest Kuny Domokos utca 13-15.

Levelezési cím: 1253 Budapest Pf. 66.

Telefon: +36 1 450 8888

Fax: +36 1 790 1093

Elektronikus levélcím: info@kapjra.hu

Honlap: www.kapjra.hu

 

Adatvédelmi tisztviselő: Nemes Claudia

Elérhetőség: info@gdproffice.hu

 

A Agrármarketing Centrum Nonprofit Kft. tevékenysége során teljes mértékben törekszik a személyes adatok védelmére, szem előtt tartva az adatalanyok érdekeit.

 

A jelen Tájékoztató az alábbiakat tartalmazza:

 • az általunk gyűjtött érintettek azonosító adatok típusait;
 • az adatok adatkezelőinek körét
 • az adatkezelési célok felsorolását;
 • azon jogalapokat, amelyek alapján ezen kezelések történik;
 • mindazok felsorolását, akikhez az adatok továbbításra kerülnek;
 • hogyan történik a tárolásuk
 • az adatok törlésének feltételeit.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el a Tájékoztatónkat annak érdekében, hogy megértse,  hogyan kezeljük személyes adatait.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalom

Adatvédelmi politika

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

Adatkezelési tevékenységeink

Közérdekű adatok megismerése

Adatkezelési tájékoztató a sütikről

Milyen információkat gyűjtünk a webhely használatakor?

A sütik tulajdonságai, funkciói

Webhelyünkön a következő sütiket használjuk:

Hogyan használjuk a sütik által gyűjtött információkat?

Lehetőség a sütik kikapcsolására

Közszerepléseken, egyéb programokon készült fotók, felvételek

Közösségi médiaoldalunkon keresztül elküldött adatok, fotók

Közösségi médiaoldalainkon keresztül indított nyereményjátékok

Átirányított linkek

Tájékoztató a jogorvoslatról

 1. Tájékoztatáshoz való jog
 2. Az érintett hozzáféréshez való joga
 3. Helyesbítés joga
 4. Törléshez való jog
 5. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 6. Adathordozáshoz való jog
 7. Tiltakozás joga
 8. Visszavonás joga
 9. Bírósághoz fordulás joga

Adatvédelmi hatósági eljárás

Egyéb rendelkezések

 

 

 

 

 

Adatvédelmi politika

 

Az Európai Tengerügyi és Halászati Alap (ETHA) és Magyarország társfinanszírozásával megvalósuló „Kapj rá!” kampánynak a hazai halfogyasztás növelése az elsődleges célja. A kampány weboldalán, a www.kapjra.hu oldalon a látogatók információs anyagokat, receptgyűjteményeket és konyhatechnológiai írásokat találnak, amelyek segíthetik eligazodásukat a halgasztronómia világában. A kampány egyszerre igyekszik felhívni a figyelmet az egészséges életmód és a tudatos táplálkozás fontosságára, valamint a fogyasztók számára is megmutatni a halételek sokféleségét és változatos ízvilágát.

 

Adatkezelőként kötelezettséget vállalunk arra, hogy tevékenységükkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Adatkezeléseinkkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveink folyamatosan elérhetők a https://www.kapjra.hu/adatvedelem címen.

 

Az adatkezelések során törekszünk arra, hogy

 

 • a személyes adatok gyűjtése csak az adott adatkezelési célhoz szükséges minimumra korlátozódjon;
 • az adatok tárolása csak a szükséges ideig történjen meg;
 • az adatok csak olyan célra kerüljenek feldolgozásra, amilyen célra azok gyűjtése történt;
 • az adatok ne kerüljenek továbbításra külső félnek, kivéve ha az adatgyűjtés során ezt előre jeleztük;
 • a személyes adatokat nem kerülnek értékesítére senkinek;
 • nem tároljuk titkosítás nélkül a személyes adatokat.

 

 

Adatkezelőként fenntartjuk a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról időben értesítjük felhasználóinkat.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk az info@kapjra.hu vagy az info@gdproffice.hu e-mail címre.

 

A honlap üzemeltetésével kapcsolatos adatkezelési alapelvek összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény)
 • Magyarország Alaptörvénye
 • A közösségi agrármarketing tevékenységrôl szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet
 • 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.):
 • 2013. évi V. törvény  – Polgári Törvénykönyv (Ptk.) képmáshoz való jogról szóló 2:48. §-a
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR)
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
 • 2002/58/EK irányelv (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)
 • az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv.
 • a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tv.
 • 301/2016 (IX.30) Korm. rendelet a közérdekű adat iránti igény teljesítéséért megállapítható költségtérítés mértékéről
 • 2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
 • a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény rendelkezései
 • 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

 

 

A tájékoztatóban használt alapfogalmak értelmezése

 

Érintett: Bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy.

 

Az érintett hozzájárulása: Az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatáson alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez.

 

Személyes adat: Az érintettre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosítható, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriába tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

Adatkezelés korlátozása: A tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján.

 

Adatfeldolgozás: Az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési műveletek összessége.

 

Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi;

 

Adatvédelmi incidens: Az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,  aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

Címzett: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki  vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz.

 

 

Adatkezelési tevékenységeink

 

Közérdekű adatok megismerése

 

Magyarország Alaptörvénye VI. cikkének (2) bekezdése értelmében mindenkinek joga van a közérdekű adatok megismeréséhez. A közérdekű és a közérdekből nyilvános adat fogalmát, valamint a közérdekű adatok megismerésének rendjét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) határozza meg.

Ennek értelmében közérdekű adat „az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat”. Közérdekből nyilvános adat „a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli”.

Az Infotv. 28. § (1) bekezdése értelmében a közérdekű adat, illetve a közérdekből nyilvános adat (a továbbiakban együtt: közérdekű adat) megismerése iránt szóban, írásban vagy elektronikus úton bárki igényt nyújthat be.

A közérdekű adat megismerése iránt szóban (személyes megjelenés útján vagy telefonon), írásban (postai úton vagy faxon) vagy elektronikus úton (az amc@amc.hu címen) bárki igényt nyújthat be.

 

Adatkezelési tájékoztató a sütikről

 

Webhelyünkön a lehető legteljesebb felhasználói élmény érdekében valamint statisztikai és marketing célból adatokat (sütiket) tárolunk az oldal látogatóiról.  A sütik az információt az ön böngészőjében tárolják, a feladatuk pedig például az, hogy felismerjék önt, amikor később visszatér erre a weboldalra.

A sütiket a rendszer az Ön gépén tárolja. A sütibeállításokkal kapcsolatban felhívjuk a figyelmét arra, hogy a böngészők alapbeállítása szerint a sütik használata megengedett. A sütiket Ön törölheti a számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy azok alkalmazását letiltsa. A sütik tiltásával előfordulhat, hogy az oldal működése nem lesz teljes értékű.

A sütik nekünk, az oldal üzemeltetőinek is segítenek megérteni, hogy a felhasználók a webhely mely részeit tartják a leghasznosabbnak, a leginkább használhatónak.

 

Milyen információkat gyűjtünk a webhely használatakor?

Az automatikusan rögzített adatokat a rendszer – az Ön külön nyilatkozata vagy egyéb cselekménye nélkül – webhelyünk meglátogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezeket az adatokat semmilyen más, személyes felhasználói adattal nem kapcsoljuk össze, azaz Ön ezen adatok alapján nem azonosítható be. Az ilyen adatokhoz kizárólag a sütiket kezelő külső szolgáltatók és mi férünk hozzá.

 

A sütik tulajdonságai, funkciói

 

SZÜKSÉGES COOKIE-K Ezek a cookie-k elsősorban az oldal megfelelő működéséhez szükségesek. Ezen túl analitikai mérésekre, illetve az oldalon futó hirdetések megjelenítésére szolgálnak.
FUNKCIONÁLIS COOKIE-K Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, az érdeklődési körének megfelelő hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek.
KÉNYELMI COOKIE-K Ajánlott beállítás. Ezek a cookie-k lehetőséget biztosítanak arra, hogy az oldal használatát elemezve személyre szóló tartalmakat és hirdetéseket jelenítsünk meg, vagy küldjünk Önnek, illetve az elemzéseket felhasználva továbbfejlesszük szolgáltatásainkat.
STATISZTIKAI SÜTIK A statisztikai süti visszajelzést nyújtanak a weboldal tulajdonosának, hogy átlássa, a látogatók milyen tartalmat kedvelnek a weboldalon. Az adatok nem kapcsolódnak konkrét személyhez. Oldalunkon a Google Analytics webanalitikai rendszer sütijeit használjuk.
MARKETING CÉLÚ SÜTIK A marketing sütik weboldalakon átívelően követik nyomon a felhasználókat, például hirdetések megjelenítése, mindezt azért, hogy számukra releváns tartalmat mutassanak. (A Google-nek, Facebook-nak, Youtube-nak, Twitter-nek, Instagram-nak vannak ilyen sütijei.)

 

Webhelyünkön a következő sütiket használjuk:

Ide kérem ezek felsorolását!

 

Hogyan használjuk a sütik által gyűjtött információkat?

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok alapvetően nem használhatók fel az Ön azonosítására, és csak akkor kapcsoljuk össze ezen adatokat egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal, ha Ön kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Önnel kapcsolatban azonosításra alkalmas (statisztikai célú) sütiket alkalmazzunk. Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy webhelyünket megfelelően működtetni tudjuk.

Ehhez szükséges különösen

 • az egyes munkamenetek megkülönböztetése,
 • webhelyünk látogatási adatainak nyomon követése,
 • és a webhelyünk használatával kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése.

Felhasználhatjuk még ezeket az információkat arra, hogy felhasználási folyamatokat, tendenciákat elemezzünk, illetve webhelyünk működését javítsuk, fejlesszük, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzünk webhelyünk teljes használatról.

Felhasználhatjuk az így nyert információkat arra, hogy webhelyünk használatáról statisztikákat állítsunk fel, ezeket elemezzük.

 

Lehetőség a sütik kikapcsolására

Ha nem szeretné, hogy a fentiekben írt információkat gyűjtsenek Önről webhelyünk használatakor, az internetes böngészője beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a sütik használatát, vagy módosíthatja a sütibeállításokat. A sütik kezelésére vonatkozó útmutatókat egyes böngészők esetében az alábbi linkeken érheti el:

 • Mozilla Firefox: Sütik engedélyezése és tiltása, amit a weboldak használnak beállítások mentésére
 • Google Chrome: A cookie-k be- és kikapcsolása
 • Microsoft Internet Explorer: Cookie-k törlése és kezelése
 • Microsoft Edge: A Microsoft Edge, a böngészési adatok és az adatvédelem
 • Apple Safari: Sütik és webhelyadatok kezelése a Mac gép Safari alkalmazásában

 

 

Közszerepléseken, egyéb programokon készült fotók, felvételek

 

Adatkezelési cél: Programok, sajtórendezvények dokumentálása, hírközlés, tudósítás
Jogalap: 
 1. évi V. törvény (Ptk.) 2:48. § [A képmáshoz és a hangfelvételhez való jog]

(1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges.

(2) Nincs szükség az érintett hozzájárulására a felvétel elkészítéséhez és az elkészített felvétel felhasználásához tömegfelvétel és nyilvános közéleti szereplésről készült felvétel esetén.

Érintettek köre:  Minden természetes személy, aki a közszerepléseken készült fotókon szerepel
Kezelt adatok: fotó, képmás, hangfelvétel
Adatok forrása:  közvetlenül az érintettől
Adatkezelés időtartama: .elévülési ideig
Adattovábbítás: Társaságunk a közösségi agrármarketing tevékenységrôl szóló 118/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet értelmében a halfogyasztás népszerűsítésére irányuló marketing-, kommunikációs es promóciós feladatokat lát el, Igy az adatok felhasználása is ezen célból történik. Ezen cél keretein belül Társaságunk a Comtrans Kft.-vel (3530 Miskolc, Kisavas I. sor 4, képviseli: dr. Balla László) együtt az Agrárminiszterium mint lrányItó Hatóság megbIzásâból végzi tevékenységét.
Adattárolás helye:  Adatkezelő székhelye, közösségi médiafelületei
Hozzáférésre jogosultak:  Adatkezelő, az adatkezelő által üzemeltetett online elérhetőségeken keresztül letölthető, megosztható

 

 

Közösségi médiaoldalunkon keresztül elküldött adatok, fotók

 

Adatkezelési cél: Adatkezelő lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kapcsolatfelvételi céllal közöségi oldalán keresztül üzenetet írjanak, fotókat küldjenek.
Jogalap:  önkéntes hozzájárulás GDPR 6. cikk (1) a)
Érintettek köre:  Minden olyan felhasználó, aki üzenetet küld számunkra közösségi oldalainkon keresztül.
Kezelt adatok: A közösségi oldalon megadott adatok valamint az üzenet tartalma.
Adatok forrása:  közvetlenül az érintettől
Adatkezelés időtartama:  Az adatkezelési cél megvalósulásáig vagy az önkéntes hozzájárulás visszavonásáig.
Adattovábbítás:  nem történik
Adattárolás helye:  https://www.facebook.com/kapjra

https://twitter.com/hashtag/kapjra

https://www.instagram.com/kapjra/

https://www.youtube.com/channel/UCUolWas_spZKAsIsdENvRWw

Hozzáférésre jogosultak:  Adatkezelő és a hozzáférésre jogosult munkatársak

 

Közösségi médiaoldalainkon keresztül indított nyereményjátékok

A Kapj rá!Kampány közösségi médiaoldalain indított Nyereményjátékokhoz kapcsolódó Szabályzatok és Adatkezelési Tájékoztató minden esetben az adott elérhetőségeken, a Nyereményjáték időtartama alatt érhetőek el.

 

Átirányított linkek

Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy a www.kapjra.hu weboldalról további weboldalakra mutató linkeket helyeztünk el. Amennyiben Ön a linkeken keresztül az adott oldalakra lép, abban az esetben az ott található Adatkezelési Tájékoztató vonatkozik személyes adatainak adatkezelére. Ugyanez az elv érvényesül a  cikkekben szereplő linkekre kattintva.

 

 

Tájékoztató a jogorvoslatról

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

1.         Tájékoztatáshoz való jog

Az megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

2.         Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga
 • az adatforrásokra vonatkozó információ
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

 

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

3.         Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

4.         Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

5.         Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen;
 • ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

6.         Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.         Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.         Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

9.         Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 

 

 

 

Adatvédelmi hatósági eljárás

 

Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. A fenti jogorvoslati lehetőségeken túlmenően az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulhat.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055  Budapest, Falk Miksa utca 9-11

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: 0613911400  Fax: 0613911410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

 

 

 

         Egyéb rendelkezések

 

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.  Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A GDPR rendelkezései alapján, amennyiben az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett 15-22 cikkeken alapuló kérelme nyomán késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.